Slarva inte med formalian i kristider!

Postat den 26 mars, 2020

När det blir kris i företaget gäller det att som entreprenör snabbt se över och minimera kostnaderna samtidigt som man måste göra allt för att behålla och skapa nya intäkter. Men lika viktigt är att ha koll på formaliafrågorna så att inte styrelse och vd riskerar personligt ansvar för bolagets förpliktelser och skulder. Oftast blir agerandet granskat först i efterhand om man trots alla ansträngningar hamnar i en konkurssituation.

Om det krisar:

•Se till att göra korrekta månadsbokslut för att hela tiden ha koll på hur stora förlusterna är i förhållande till aktiekapitalet så du inte missar kravet på att upprätta kontrollbalansräkning.

•Behandla dina fordringsägare lika när det är ont om pengar och framförallt undvik att särbehandla dina leverantörer vid betalningar.

•Se alltid till att betala skatter och avgifter i tid!

•Undvik att vara för smart i en krissituation – det kommer nästa alltid surt i efterhand när man varit det.

•Agera i tid om du vill ha andra handlingsalternativ än konkurs.

Mer om de vanligaste fällorna

Då ska du upprätta kontrollbalansräkning
Aktiebolagslagen kräver att en kontrollbalansräkning upprättas om det finns skäl att misstänka att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. Det innebär i praktiken att om förlusterna blir så stora att tidigare års balanserade vinster och mer än halva aktiekapitalet äts upp är det viktigt att snabbt upprätta en kontrollbalansräkning. Om kontrollbalansräkningen visar att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat måste styrelsen skyndsamt kalla till en extra bolagsstämma, där sedan ägarna kan fatta beslut om att fortsätta verksamheten i åtta månader i det fall man tror att möjlighet finns att rädda bolaget. Senast inom åtta månader måste då en ny kontrollbalansräkning upprättas och behandlas på en ny bolagsstämma. Visar den att aktiekapitalet i sin helhet är återskapat kan beslut fattas om att fortsätta verksamheten. Om så inte är fallet måste stämman besluta om att likvidera bolaget, alternativt kan ägarna göra ett kapitaltillskott i form av aktieägartillskott varvid aktiekapitalet därigenom återskapas. Underlåtenhet att följa detta regelverk innebär att styrelsen och vd kan bli personligt ansvariga för de förpliktelser som uppkommer från den tidpunkt underlåtenheten uppstod. Erfarenheter från konkursutredningar är att kontrollbalansräkning nästan alltid har upprättats försent, vilket leder till att styrelsens ledamöter och vd blir personligt betalningsansvariga från den tidpunkt kontrollbalansräkningen borde ha upprättats.

Behandla alla fordringsägare lika
Enligt brottsbalken ska bolagets fordringsägare behandlas lika. Detta är särskilt viktigt att komma ihåg när man har en likviditetskris i bolaget. Då har det visat sig vara frestande att börja prioritera bland fordringsägarna och bara betala vissa av dem. Vid konkursutredningar har det allt för ofta visat sig att vissa fordringsägare faktiskt gynnats på bekostnad av andra. Detta är ett borgenärsbrott för vilket styrelse och vd kommer att få svara. Det finns dock två undantag som får prioriteras vid betalningar. Det är dels staten i form av skatter och avgifter, dels hyresbetalningar.

Betala alltid dina skatter och avgifter i tid
Den absolut vanligast förekommande situationen när styrelse och vd drabbas av ett personligt betalningsansvar är när ett bolag går i konkurs och det finns obetalda skatter och avgifter som förfallit till betalning vid konkurstillfället. Här är regelverket grymt utformat eftersom det räcker med att de förföll för en dag sedan för att man ska bli ansvarig och det är sällan det går att åberopa förmildrande omständigheter som gör att man slipper ifrån detta ansvar. Det är också orsaken till att de flesta konkurser registreras just på de dagar som skatten förfaller till betalning. Se därför alltid till att i första hand betala dina skatter och avgifter.

Undvik att vara allt för smart när det krisar
Det händer relativt ofta att man flyttar tillgångar till ett nytt bolag och sedan sätter det gamla i konkurs. Räkna med att en sådan transaktion blir granskad av konkursförvaltaren, och visar det sig att transaktionen skett till underpris kommer krav på kompensation ställas (i första hand mot det nya bolaget).

Vilka är personligt betalningsansvariga?
Notera att det inte är i egenskap av bolagets ägare som du drabbas av ett personligt betalningsansvar, utan det är de personer som ingår i styrelsen samt vd som hart det yttersta ansvaret. Detta innebär att en ägare i styrelsen har samma ansvar som en extern styrelseledamot som inte ägare några aktier i bolaget. Det innebär också att ägare utanför styrelsen och som inte är vd själva normalt undergår ansvar.

Företagsrekonstruktion – en möjlighet innan konkursen är ett faktum
För ett antal år sedan infördes möjligheten till sk företagsrekonstruktion i Sverige. Det innebär i korthet att en rekonstruktör utses som tillsammans med styrelse och vd tar fram en plan för hur bolaget ska kunna räddas. En viktig del i rekonstruktionen är att överenskommelse om ackord träffas med bolaget fordringsägare, varvid endast en mindre del av skulderna behöver betalas (lägst 25 %). Det innebär också en möjlighet att precis som vid en konkurs tillämpa statligt lönegaranti under en period. Företagsrekonstruktion är därför ett riktigt bra sätt att rädda ett bolag ur en krissituation. Frågan är då varför det inte används oftare? Svaret är att många väntar alldeles för länge med att testa denna möjlighet, och när man väl vill göra det har situationen i bolaget blivit alldeles för dålig varför konkurs blir den ända utvägen.