(FULLSATT) – Affärsdrivet styrelsearbete och aktivt ägarskap

 

HUR BYGGER VI BÄTTRE BOLAG?

Väx ditt bolag med ett affärsdrivet och professionellt styrelsearbete! De flesta bolag som är i utvecklingsfas får som naturlig följd ett utökat behov av tydligare styrning av verksamheten, genom strategier kopplat till ägarnas vilja och vision. Mer fokus behöver läggas på långsiktiga strategier där strukturerat arbete och en rätt bemannad styrelse blir viktigare.

YEoS erbjuder för sjätte gången den uppskattade styrelseutbildningen Aktivt ägarskap och affärsdrivet styrelsearbete tillsammans med Grant Thornton och Great Business Advisory.

Utbildningen leds av Maths Anväg, Grant Thornton och Mattias Nordin, Great Business Advisory, som tillsammans har erfarenhet av ett flertal styrelseuppdrag samt som rådgivare i små- och medelstora bolag. Mattias Nordin är styrelseproffs med bakgrund som entreprenör och har drivit upp ett bolag till 100 MSEK i omsättning. Maths Anväg är certifierad affärsrådgivare och expert på frågor som rör styrelsearbete, ägarstrukturer och ökad lönsamhet.

Läs mer nedan om respektive tillfälle av utbildningen.

 

DEL 1: FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT AFFÄRSDRIVET STYRELSEARBETE (18 jan)

·           Ägarviljans koppling till styrelsearbetet

·           Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att styrelsen skall vara effektiv?

·           Så kommer du i gång med styrelsearbetet

·           Formalia och god styrelsesed

 

DEL 2: STYRELSEARBETET I PRAKTIKEN (8 februari)

·           Styrelsens årshjul – hur organiseras styrelsearbetet rent praktiskt?

·           Vilka frågeställningar har styrelsen på sitt bord?

·           Hur fördelas ansvaret mellan ägare, styrelse och vd?

·           Ordförandes och ledamöternas ledarskap

·           Gruppdynamik

Gästföreläsare: Johan Hörnberg, tema: Vikten av styrelsens ansvar

Johan Hörnberg är partner på Advokatfirman Schjødt i Stockholm och är specialiserad inom insolvensrätt med fokus på bland annat ansvarsfrågor. Advokatfirman Schjødt, tidigare Hamilton Advokatbyrå, är Nordens största advokatbyrå och har under snart 50 år tillhört de ledande i Sverige inom insolvensrätt. Genom åren har byrån hanterat flera av de allra största konkurserna i landet och några av de mest omfattande företagsrekonstruktionerna och anlitas regelbundet som konkursförvaltare, likvidatorer och rekonstruktörer i såväl stora som små uppdrag. Byrån har också stor erfarenhet av att biträda borgenärer och företagens ställföreträdare i samband med olika insolvensrättsliga förfaranden samt att agera ombud i tvister.Vid sidan av sitt arbete med insolvensrätt har Johan stor erfarenhet av att biträda klienter (offentliga och privata företag) i arbetsrättsliga frågor, utredningar av olika slag och tvister i såväl domstol som skiljeförfarande.Johan håller även löpande utbildningar för styrelser och verkställande direktörer inom bland ansvarsfrågor och konkurrensklausuler.”

 

DEL 3: STRATEGIARBETE OCH OLIKA STYRELSEFORMAT (22 FEBRUARI)

·           Strategiarbetet i praktiken

·           Styrelsens sammansättning och valberedning

·           Alternativa format för styrelsearbetet

Gästföreläsare: Louise Nicolin, tema: ägarnas betydelse för styrelsearbetet

Louise Nicolin arbetar heltid som styrelseledamot sedan 2015, och är idag verksam i flera bolag. Dessförinnan var hon entreprenör och teknikkonsult. Louise är en välrenommerad seminarieledare, som handleder i bolagsstyrning och styrelsearbete. De bolag där Louise arbetar i styrelsen spänner över olika branscher, produkter och tjänster, och är i olika fas av bolagsutvecklingen. Hälften av bolagen är noterade och hälften privatägda, med olika ägarkonstellationer. Det är just utifrån den här erfarenheten som Louise kommer att tala om ägarnas betydelse för styrelsearbetet.Louise är idag verksam i styrelserna för Volati AB, VBG Group AB, Seafire AB, Enzymatica AB, Optinova Ab (Finland) och Atteviks Bil AB. Hon är ordförande i Better Business Worldwide AB och Advisory Board för Ion Design Games AB.

 

PRAKTISKT

Antal platser är begränsat till 12 deltagare, och vi vill att du närvarar alla tre tillfällena. För att öka affärsnyttan och få ut mesta möjliga så vill vi att du antingen har eller har för avsikt att tillsätta en extern styrelse, samt åtar dig att mellan varje träff lösa de konkreta uppgifter som ges.

Varje tillfälle pågår 16.00-20.00 inklusive rast och förtäring. Utbildningen sker i Stockholm hos Grant Thornton, Kungsgatan 57.

Vi har möjlighet att erbjudan utbildningen till ett kraftigt rabatterat pris om 3495 kr ex moms (ord. pris 10 300 kr).

 

BOKA

Bokning görs via länk:https://yeos.typeform.com/to/z4tB71zm

Information

Startdatum
18 January