STADGAR
Ideella föreningen Young Entrepreneurs of Sweden

ÖVERGRIPANDE OM FÖRENINGEN

§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Ideella föreningen Young Entrepreneurs of Sweden, org.nr 802452-8468, registrerat 2011-09-26.

§ 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Föreningens syfte är att skapa nätverk mellan, inspirera och utveckla Sveriges främsta unga entreprenörer. Föreningen är ideell samt partipolitiskt- och religiöst obunden.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 4 VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsåret tillika räkenskapsåret löper från 1 januari till 31 december.

§ 5 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

§ 6 STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 7 STADGEÄNDRING AV FÖRENINGEN
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst fyra veckors mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 8 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande ordinarie årsstämmor, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till av sittande styrelse angiven entreprenörskapsfrämjande icke vinstdrivande organisation, exempelvis Ung Företagsamhet, och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

§ 9 PERSONUPPGIFTER
I enlighet med Datainspektionen (3 § personuppgiftslagen) ansvarar styrelsen för personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Styrelsen har gett kansliets ledning uppgiften att ansvara för och hantera förekommande personuppgifter samt vidta de säkerhetsåtgärder som förordningen kräver.

MEDLEMSKAP

§ 10 MEDLEMSKAPETS KARAKTÄR
Föreningen är stängd och tillämpar individuellt medlemskap. Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar, uppfyller ​medlemskriterierna​ och kan förväntas bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Antagning sker efter vid var tid gällande ​allmänna villkor för ansökan om medlemskap. Medlemskriterierna​ kan endast ändras under en ordinarie föreningsstämma och skall skickas ut i samband med kallelsen.

§ 11 MEDLEMMENS SKYLDIGHET
Varje medlem är skyldig att betala de av föreningsstämman fastställda medlemsavgifterna samt ​följa föreningens ​medlemskriterier​, ​stadgar samt beslut.

§ 12 MEDLEMMARNAS ANVÄNDNING AV VARUMÄRKET
Medlemmar kan bruka varumärket Young Entrepreneurs of Sweden, YEoS samt tillhörande logotyper enligt av styrelsen satta ​Riktlinjer för användande av YEoS Varumärke​. All verksamhet i varumärkets namn som inte sker enligt dessa riktlinjer måste i förväg godkännas genom styrelsebeslut.

§ 13 MEDLEMSAVGIFT
Varje medlem ska årligen betala de av föreningsstämman i ​medlemskriterierna​ fastställda medlemsavgifterna till föreningen. Samtliga medlemsavgifter beslutas av föreningsstämman.

§ 14 UTESLUTNING
Om medlem försummat att betala av föreningen beslutade medlemsavgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat föreningens intressen alternativt brutit mot föreningens stadgar, blivit medlem på osann grund eller inte längre uppfyller föreningens ​medlemskriterier​ kan denne uteslutas. Om medlem blivit dömd för brott, fått näringsförbud, brutit mot principerna i ​manifestet​, otillbörligen utnyttjat YEoS varumärke, skadat eller ofredat en annan medlem psykiskt, fysiskt eller ekonomiskt eller på annat sätt missköter sig mot föreningen eller föreningens medlemmar vid ett eller upprepade tillfällen kan denne också uteslutas.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av föreningens styrelse, och styrelsen ska arbeta efter principen att där tveksamhet föreligger hellre fria än fälla. I beslutet skall skäl för uteslutning kommuniceras med den berörda skriftligen, antingen digitalt eller per post. Ett uteslutningsbeslut kan inte överklagas, men en utesluten medlem har rätt att återigen ansöka om ett nytt medlemskap.

§ 15 UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till föreningens kansli och anses därmed ha lämnat föreningen från den dagen medlemskapet ligger för förnyelse. Utträde måste anmälas senast den 31:a december för efterföljande kalenderårs medlemskap.

FÖRENINGSSTÄMMOR

§ 16 ÄRENDE PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Framläggande av:
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senasteräkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senasteverksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag frånmedlemmarna (motioner).
 11. Val av:
  1. Styrelsens ledamöter
  2. Styrelsens suppleanter
  3. Föreningens revisorer
  4. Föreningens valberedning inför nästa års föreningsstämma
 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av störreekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får

  inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningensstadgar.

§ 17 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma samt till medlemmarna senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 18 FÖRSLAG TILL PROPOSITIONER SAMT MOTIONER
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 19 ÖPPNANDE AV STÄMMA
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande, eller av annan av styrelsen utsedd medlem.

§ 20 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA OCH ANDRA MEDDELANDEN
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev eller via e-post.

§ 21 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna anser att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen genom e-post. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra föreningstämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 22 RÖSTRÄTT
Medlem som uppfyller ​medlemskriterierna​ och har betalt medlemsavgiften senast två veckor före mötet har rösträtt på föreningsstämman. Rösträtten får utövas av ombud via fullmakt, om ombudet är annan medlem.

§ 23 BESLUT, OMRÖSTNING OCH BESLUTSFÖRHET
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Årsmötet är beslutsförig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

STYRELSEN

§ 24 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av lägst tre och högst åtta personer med lägst en och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen skall bestå av kvinnor och män, och eftersträva en jämn könsfördelning, och utser själv inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

§ 25 STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Styrelsen beslutar om föreningens övergripande verksamhet och ekonomi. Styrelsens uppgift är arbeta efter de riktlinjer som återfinns i ​Styrelsens Arbetsordning​ och eftersträva de riktlinjer som återfinns i stadgarna. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsemedlemmar får inte sitta eller vara aktiva i konkurrerande styrelser eller i styrelser där det kan uppstå intressekonflikter. Varje styrelseledamot är själv skyldig att skyndsamt anmäla eventuella jävsituationer till övriga styrelsemedlemmar.

Styrelsen konstituerar själv sina roller på konstituerande styrelsemöte i nära anslutning till föreningsstämman.

§ 26 STYRELSEBESLUT
Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 27 VOTERINGSSTÖD MED INTERNETBASERADE MEDLEMSBESLUT
Styrelsen kan välja att referera frågor till medlemmarna genom att lägga upp en fråga på ett för alla medlemmar tillgängligt internetforum. Sådana frågor måste vara öppna i minst två veckor och vid öppnandet utlysas till samtliga medlemmar.

REVISORER

§ 28 REVISION
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

VALBEREDNING

§ 29 VALBEREDNINGENS ÅLIGGANDEN
Valberedningen skall bestå av 3-6 ledamöter, varav en sammankallande, som väljs på ordinarie föreningsstämma. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter kallar till möte. Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. Valberedningens uppgift är arbeta efter de riktlinjer som återfinns i ​Valberedningens Arbetsordning​ samt eftersträva de riktlinjer som återfinns i stadgarna.

FÖRENINGENS STYRANDE DOKUMENT

§ 30 STYRANDE DOKUMENT
Följande styrande dokument refereras till inom stadgarna, och skall skyndsamt utlämnas av kansliet eller styrelsemedlemmar vid förfrågan:

 • Medlemskriterier
 • Allmänna villkor för ansökan om medlemskap
 • Riktlinjer för användande av YEoS Varumärke
 • YEoS Manifest
 • Styrelsens Arbetsordning
 • Valberedningens Arbetsordning

§ 31 BESLUT OM ÄNDRING AV STYRANDE DOKUMENT
Styrelsen kan vid styrelsemöte besluta om ändring av föreningens styrande dokument. Styrelsen är skyldig att följa och införa föreningsstämmans beslut gällande medlemsavgift i medlemskriterierna​ och ​allmänna villkor för ansökan om medlemskap.​ Ändringar i styrande dokument skall kommuniceras till föreningens medlemmar genom nyhetsbrev, medlemsplattform eller annat forum där kvalificerad majoritet av medlemmarna återfinns.

STADGARNAS ANTAGANDE


§ 32 DATERING

Dessa​ stadgar lades fram för första gången och godkändes vid den extra föreningsstämman 2020-04-14, för att sedan slutligen godkännas och träda i kraft på den ordinarie föreningsstämman 2020-05-08.

Guldpartners