STADGAR
Ideella föreningen Young Entrepreneurs of Sweden

§ 1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Young Entrepreneurs of Sweden, org.nr 802452-8468, registrerat 2011-09-26. 

§ 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

Föreningens syfte är att skapa nätverk mellan, inspirera och utveckla Sveriges främsta unga entreprenörer. Föreningen är ideell, partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 4 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsåret tillika räkenskapsåret löper från 1 januari till 31 december.

§ 5 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer. 

§ 6 STADGETOLKNING

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 7 STADGEÄNDRING AV FÖRENINGEN

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

§ 8 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande ordinarie årsstämmor, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till av sittande styrelse angiven entreprenörskapsfrämjande icke vinstdrivande organisation, exempelvis JA Sweden, och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet. 

§ 9 PERSONUPPGIFTER

GDPR syftar till att skydda enskilda personer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Föreningen behandlar uppgifter i enlighet med GDPR för att kunna uppfylla sina åtaganden efter föreningens syfte samt i övrigt för att följa upp och administrera medlemmarna. I den mån det är nödvändigt kan föreningen komma att lämna ut personuppgifter till företag och organisationer som företaget samarbetar med, t.ex. företag som tillhandahåller administrativa tjänster. Personuppgifterna kan vidare komma att överföras till myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Skatteverket.

MEDLEMSKAP

§ 10 MEDLEMSKAPETS KARAKTÄR

Föreningen är stängd och tillämpar individuellt medlemskap. Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar, uppfyller medlemskriterierna och kan förväntas bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Antagning sker efter vid var tid gällande allmänna villkor för ansökan om medlemskap.

§ 11 MEDLEMMENS SKYLDIGHET

Varje medlem är skyldig att betala de av föreningsstämman fastställda medlemsavgifterna samt följa föreningens medlemskriterier, stadgar samt beslut.

§ 12 MEDLEMMARNAS ANVÄNDNING AV VARUMÄRKET

Medlemmar kan bruka varumärket Young Entrepreneurs of Sweden, YEoS samt tillhörande logotyper enligt av styrelsen satta Riktlinjer för användande av YEoS Varumärke. All verksamhet i varumärkets namn som inte sker enligt dessa riktlinjer måste i förväg godkännas genom styrelsebeslut.

§ 13 MEDLEMSAVGIFT

Varje medlem ska årligen betala de i medlemskriterierna fastställda medlemsavgifterna till föreningen.  Samtliga medlemsavgifter beslutas av föreningsstämman.

§ 14 UTESLUTNING

Om medlem försummat att betala av föreningen beslutade medlemsavgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat föreningens intressen alternativt brutit mot föreningens stadgar, blivit medlem på osann grund eller inte längre uppfyller föreningens medlemskriterier kan denne uteslutas. Ytterligare möjliga uteslutningskriterier är följande:

 • Blivit dömd för brott
 • Fått näringsförbud
 • Brutit mot YEoS grundprinciper och värderingar
 • Otillbörligen utnyttjat YEoS varumärke
 • Skadat, kränkt eller ofredat en annan medlem psykiskt, fysiskt eller ekonomiskt
 • På annat sätt misskött sig mot föreningen eller föreningens medlemmar vid ett eller upprepade tillfällen.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av föreningens styrelse, och styrelsen ska arbeta efter principen att där tveksamhet föreligger hellre fria än fälla. I beslutet skall skäl för uteslutning kommuniceras med den berörda skriftligen, antingen digitalt eller per post. Ett uteslutningsbeslut kan inte överklagas, men en utesluten medlem har rätt att återigen ansöka om ett nytt medlemskap.

§ 15 UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till den av medlemskriterierna anvisade personen och anses därmed ha lämnat föreningen från den dagen medlemskapet ligger för förnyelse. Utträde måste anmälas senast den 31:a december för efterföljande kalenderårs medlemskap.

FÖRENINGSSTÄMMOR

§ 16 ÄRENDE PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Framläggande av:
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 11. Val av:
  1. Styrelsens ledamöter
  2. Styrelsens suppleanter
  3. Föreningens revisorer
  4. Föreningens valberedning inför nästa års föreningsstämma
 12. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

§ 17 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma samt till medlemmarna senast två veckor före ordinarie årsstämma.

§ 18 FÖRSLAG TILL MOTIONER

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 19 ÖPPNANDE AV STÄMMA

Stämman öppnas av styrelsens ordförande, eller av annan av styrelsen utsedd medlem.

§ 20 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA OCH ANDRA MEDDELANDEN

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev eller via e-post.

§ 21 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna anser att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra föreningstämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 22 RÖSTRÄTT

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 14 dagar före mötet har rösträtt på stämman. Rösträtten får utövas av ombud, om ombudet är annan medlem. 

§ 23 BESLUT, OMRÖSTNING OCH BESLUTSFÖRHET

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Årsmötet är beslutsförig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

STYRELSEN

§ 24 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av lägst tre och högst åtta personer med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter. Om styrelsen består av högst fyra ordinarie ledamöter krävs minst en styrelsesuppleant. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Ledamot (nyval) väljs framåt på två år men ska sitta mellan 2-4 år så länge stämman stödjer omval av vald ledamot”.
Styrelsen skall bestå av kvinnor och män och utser själv inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. 

§ 25 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Styrelsen beslutar om föreningens övergripande verksamhet och ekonomi. Styrelsens uppgift är arbeta efter de riktlinjer som återfinns i Styrelsens Arbetsordning och eftersträva de riktlinjer som återfinns i stadgarna. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsemedlemmar får inte sitta eller vara aktiva i konkurrerande styrelser eller i styrelser där det uppstår intressekonflikter. Varje styrelseledamot är själv skyldig att skyndsamt anmäla eventuella jävsituationer till övriga styrelsemedlemmar. Styrelsen konstituerar själv sina roller på konstituerande styrelsemöte i nära anslutning till stämman.

§ 26 STYRELSEBESLUT

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet och vid lika röstetal beslutar ordförande. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 27 VOTERINGSSTÖD MED INTERNETBASERADE MEDLEMSBESLUT

Styrelsen kan välja att referera frågor till medlemmarna genom att lägga upp en fråga på ett för alla medlemmar tillgängligt internetforum. Sådana frågor måste vara öppna i minst 14 dagar och vid öppnandet utlysas till samtliga medlemmar.

REVISORER

§ 28 REVISION

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

VALBEREDNING

§ 29 VALBEREDNINGENS ÅLIGGANDEN

Valberedningen skall bestå av 3-6 ledamöter, varav en sammankallande, som väljs på årsstämma. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningens förslag skall skickas till sittande styrelse innan kallelse till årsmötet sker, för att sedan nå samtliga röstberättigade medlemmar som en bilaga till årsmöteskallelsen.

ÖVRIGT

§ 30 DATERING AV STADGAR

Stadgarna lades fram för första gången vid den ordinarie stämman 09:e maj 2023, för att sedan godkännas på den extra föreningsstämman 20:e juni 2023.

Mer information


Guldpartners